Ändamål

Sibbo Sparbanksstiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner inom sitt verksamhetsområde.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparande och genom att dela ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet på sitt område.

Bidragen ges i huvudsak för projekt åt organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

Ansökningsförfarande

Ansökningstiden är 1.4-30.4 och 1.9-30.9.

Stiftelsen annonserar också i lokaltidningarna Östnylands tidning och Sipoon Sanomat om när bidrag kan sökas.

Ansökan görs på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och den egentliga ansökningsblanketten skickas dessutom i pappersform undertecknad till stiftelsens ombudsman inom utsatt ansökningstid (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas. Sökanden bör ha konto i Aktia Bank.

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas.

 

Ansökan

Anvisningar

Bakgrund

Sibbo sparbanksstiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank  Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Abp.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen. 

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Tina Nyberg
Humlegårdsvägen 16
04130 Sibbo

Delegationsordförande
Jan Ingman
Massbyvägen 268
01150 Söderkulla

 

Ombudsman
Monika Tillander
Söderkullavägen 179
04130 Sibbo

Tfn 050 5368 412
E-post: sibbo@sparbanksstiftelserna.fi