Sibbo Sparbanksstiftelse
Ändamål

Sibbo Sparbanksstiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sibbobygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kultur-, idrotts- och  ungdomsverksamhet samt för annan ideell, allmännyttig och samhällsnyttig verksamhet i första hand inom Sibbobygden. Stiftelsen kan stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål. 

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag till föreningar, organisationer och sammanslutningar, inte till enskilda personer. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

Ansökningsförfarande

Ansökningstiden är 1.4-30.4 och 1.9-30.9.

Notera att anvisningarna för ansökan har uppdaterats 2019.

Stiftelsen annonserar också i lokaltidningarna Östnylands tidning och Sipoon Sanomat om när bidrag kan sökas.

Ansökan om bidrag görs på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan). Kom ihåg att läsa anvisningarna noga innan ifyllandet av ansökan. Det är viktigt att alla begärda uppgifter och dokument finns med för att ansökan skall kunna behandlas.  

Kom även ihåg att skriva ut och underteckna den egentliga ansökningsblanketten. Den undertecknade blanketten ska dessutom skickas i pappersform eller elektroniskt (helst som PDF) till stiftelsens ombudsman inom utsatt ansökningstid (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas. 

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att offentliggöra information om beviljade understöd såsom belopp och mottagare.

 

Ansökan / Redovisning

Anvisningar

 

 

REGISTERBESKRIVNING 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har stiftelsen gjort en registerbeskrivning som finns att läsa nedan.

Bakgrund

Sibbo sparbanksstiftelsen (tidigare Sparbanksstiftelsen i Sibbo) grundades 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank  Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Abp.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen. 

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Tina Möller
Humlegårdsvägen 11 G
04130 Sibbo

Förvaltningsrådsordförande
Jan Ingman
Massbyvägen 268
01150 Söderkulla

Ombudsman
Ingeborg Österman
Boxvägen 614
01190 Box

E-post: sibbo@sparbanksstiftelserna.fi